Ishan Shah

Ishan Shah

#104 Brother C.O.B.A.L.T.

Shivam Patel

Shivam Patel

#108 Brother Wildfire

Jayant Dubey

Jayant Dubey

#112 Brother Venture

Jason Narithookil

Jason Narithookil

#105 Brother Warrior

Yogin Parekh

Yogin Parekh

#109 Voyager

Manan Patel

Manan Patel

#106 Brother Purge

Dave Shah

Dave Shah

#110 Brother Mamba

Akshar Parekh

Akshar Parekh

#107 Brother Silencer

Praveen Solaimalai

Praveen Solaimalai

#111 Brother O.R.A.C.L.E.